Přijímací řízení

Požadavky k přijetí

Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě přijímací zkoušky.

Bakalářské studium

Pro bakalářský stupeň je - stejně jako u jiných oborů - předepsán test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, který bude započten ke všem přihláškám. Kromě tohoto testu, který probíhá písemnou formou (více na www.ff.upol.cz), se na obor Latinská filologie nevyžaduje žádný oborový test ani ústní zkouška.

Magisterské studium

Pro přijetí na magisterský stupeň uchazeči absolvují přijímací zkoušku, kterou tvoří ústní pohovor. Jeho náplní jsou otázky z oborou, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt předloží uchazeč u zkoušky v rozsahu 3 stran.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).