Zahraničí

Erasmus+

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé i administrativní pracovníci.

Organizace agendy ERASMUS+ na UP:

1. Rektorát - hlavní zodpovědnost za administraci programu má na Univerzitě

Palackého Oddělení mezinárodních vztahů (dále jen OMV), rektorát, Křížkovského 8, které koordinuje tyto aktivity:

administruje výjezdy studentů všech fakult UP na studijní pobyt i na pracovní stáž do zahraničí, příjezdy studentů programu Erasmus ze zahraničí i výjezdy akademických pracovníků na učitelské mobility, vypracovává průběžnou a závěrečnou zprávu Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v Praze (NAEP) a je zodpovědná za vyúčtování přidělených finančních prostředků. Podrobné informace k programu ERASMUS+ najdete na webových stranách Oddělení pro mezinárodní vztahy RUP.

2. Fakulta - některé organizační záležitosti programu, především agenda spojená se STAGem, jako např. zaevidování výjezdu studenta do STAGu - řeší fakultní koordinátorka pro zahraniční záležitosti

Web zahraničního oddělení FF UP

3. Katedra - navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry a fakulty. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti

Všeobecné informace o programu Erasmus najdete zde.