Katedra klasické filologie

O katedře

Katedra klasické filologie se zaměřuje na studium latinské filologie od antiky po humanismus a na vědy o antice (antická literatura, umění, historie), pozornost je také věnována antickým tradicím v české kultuře.

Členové katedry se vedle oborové výuky podílejí také na kurzech pro studenty jiných oborů. Na filozofické fakultě je to především výuka pro katedry historie, bohemistiky, muzikologie, teorie a dějin výtvarného umění. Mimo filozofickou fakultu jsou to kurzy na právnické a lékařské fakultě a na fakultě tělesné kultury.

Vedle obvyklé vědecko-výzkumné činnosti v oboru klasické filologie se členové katedry věnují i další odborné činnosti v rámci oboru – překladatelství (literární i odborné překlady včetně soudních), členství v redakčních radách (Listy filologické, Auriga), oborových radách (FF MU, FSS MU), spolupráci s odbornými asociacemi učitelů klasických jazyků doma i v zahraničí (Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, Euroclassica), konzultační činnosti (např. v oblasti lékařské terminologie – společnost Medling, s.r.o., překladů latinských textů úřední a právní povahy – Aback linguistic consulting, s.r.o.).

Ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže při MŠMT ČR se členové katedry podílejí na organizaci a tvorbě soutěžních úkolů pro středoškolskou olympiádu v latinském jazyce Certamen Latinum, která je čtvrtou největší jazykovou soutěží pro středoškoláky v ČR.

Historie katedry

Pomineme-li samozřejmou přítomnost latiny a řečtiny na staré jezuitské univerzitě, začínají klasická studia svou historii v roce 1946 spolu s obnovením olomoucké univerzity, která od té doby nese název Univerzita Palackého. Sloučením příbuzných oborů postupně vznikla katedra klasické filologie a pomocných věd filologických.

 

Pracoviště reprezetovala taková jména jako profesor Karel Janáček, který přednášel klasickou filologii a srovnávací jazykovědu, profesorka Julie Nováková, jejímž oborem byly starověké dějiny a římská literatura, nebo docent Oldřich Pelikán, který se zabýval klasickou archeologií. Současná katedra klasické filologie FF UP vznikla 11.2.1992, kdy se sešla její ustavující schůze,aby schválila koncepci výuky vznikající katedry, její personální obsazení a nastínila také výhled pro její rozvoj jako samostatného pracoviště a organické součásti filozofické fakulty.Klasická studia byla na Palackého univerzitě obnovena po dlouhodobé odmlce, způsobené uzavřením oboru v roce 1961. Bezprostředním iniciátorem obnovy klasické filologie byl pak dlouholetý pedagog katedry historie FF UP docent Stanislav Sedláček, který i v nepříznivých dobách udržoval kontinuitu oboru prostřednictvím přednášek z dějin starověku. Plány budoucí katedry podpořili také pracovníci brněnské Masarykovy univerzity profesor Antonín Bartoněk, profesorka Jana Nechutová a později také profesor Radislav Hošek, kteří přispěli svými bohatými pedagogickými zkušenostmi při vytváření studijních plánů i při realizaci výuky.