Latinská filologie

Další informace naleznete také na mikrowebu http://newstudujlatinu.upol.cz/ 

Tříleté bakalářské dvouoborové studium

Struktura studia:

bakalářský program latinské filologie je zaměřen především na jazykové dovednosti, interpretaci a překládání latinských textů, posluchači jsou ale uvedeni i do nejdůležitějších souvisejících disciplín, jako je antická historie, literatura a reálie.

cílem je úplné zvládnutí latinské morfologie a syntaxe na takové úrovni, aby mohl absolvent vstoupit přímo do praxe nebo navázat na bakalářský stupeň magisterským studiem.

Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:

splnění veškerých studijních povinností a dosažení předepsaného počtu kreditů ze základních i volitelných předmětů

složení bakalářské zkoušky, která zahrnuje obhajobu bakalářské diplomové práce, písemný test z latinské morfologie a syntaxe, ústní zkoušku z četby předepsaných děl římských autorů a z dějin antické literatury

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:

při přijímání ke studiu oboru latinské filologie se nevyžaduje absolvování daného jazyka v rámci středoškolského studia

předpokládá se základní orientace v latinské gramatice a hlubší zájem studenta o daný obor

Profil absolventa studijního oboru:

absolvent bakalářského programu oboru klasická filologie ovládá latinský jazyk na takové úrovni, aby byl schopen překládat a interpretovat jednoduché latinské texty

má základní přehled o antické historii, literatuře a reáliích

uplatnění může najít především v muzeích a dalších podobných institucích, ve státní správě, publicistice, mediální sféře apod.

studium počítá s alternativou navazujícího magisterského studia.

Studijní plán v PDF ke stažení zde


Navazující dvouleté magisterské dvouoborové studium

Struktura studia:

navazující magisterské studium je určeno výhradně absolventům bakalářského stupně, kteří úspěšně splnili požadavky bakalářské zkoušky

studium rozvíjí základní jazykové znalosti získané na bakalářském stupni a rozšiřuje rozhled posluchače o další disciplíny související s latinskou filologií (středověká a humanistická latina, filosofie, dějiny umění, historická gramatika apod.)

umožňuje tak nejen dosáhnout vyššího stupně znalostí v daném oboru ale i určitou profilaci či užší specializaci podle zájmů a potřeb posluchače

studium oboru pomáhá získat vědomí kontinuity s antickou kulturou, z jejíchž kořenů vychází moderní západní civilizace

Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:

splnění předepsaných studijních povinností a dosažení stanoveného kreditního limitu ze základních, volitelných a doplňkových předmětů

složení státní závěrečné zkoušky zahrnující obhajobu diplomové práce, písemný test z latinské gramatiky a ústní zkoušku z latinské četby, antické literatury a antických reálií

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního programu:

pro přijetí do studia v navazujícím magisterském programu je předpokladem absolvování bakalářské zkoušky z oboru latinská filologie

Profil absolventa studijního oboru:

absolvent navazujícího magisterského programu oboru klasická filologie se vykazuje praktickou znalostí latinského jazyka, schopností interpretovat a překládat latinské texty a základním rozhledem po oborech souvisejících s antickou kulturou, jako je antická literatura, dějiny, umění, tradice, filosofie, medievistika, humanistická a barokní studia

po absolvování studia učitelské způsobilosti je připraven pro pedagogické působení v daném oboru a další odborný růst, je schopen aplikovat získané poznatky i v příbuzných humanitních oborech

uplatnění může najít nejen na všech stupních škol s výukou latiny, ve vědeckých institucích, archivech, muzeích a dalších podobných institucích, ale i ve státní správě, publicistice, mediální sféře apod.

u výborných studentů se počítá s následným postgraduálním studiem.

Studijní plán v PDF ke stažení zde

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)