Závěrečné práce

Bakalářská diplomová práce

Nezbytnou podmínkou pro uzavření II. bloku studia a přihlášení k SZZk je vypracování bakalářské diplomové práce. Téma práce si student může zvolit z kteréhokoliv předmětu oboru zapsaného ve II. bloku studia, vlastní práci pak vypracuje pod vedením učitele příslušného předmětu.

Charakter práce:

Jedná se o přehledovou práci, v níž student zpracuje vybraný dílčí problém z oblasti klasických studií. Rozsah práce by měl činit 40-60 normostran (1800 znaků na stránku). Východiskem práce jsou originální prameny a odborná literatura včetně zahraniční.

Zadání a odevzdání práce:

Téma práce si student po dohodě s vyučujícím zvolí nejpozději do konce předposledního semestru II. studijního bloku, práci odevzdává nejpozději do konce posledního semestru II. studijního bloku.


Magisterská diplomová práce

V diplomové práci student zpracovává výzkumný (badatelský) úkol, který si zvolí po dohodě s vyučujícím - vedoucím práce buď na základě předložené nabídky nebo vlastní iniciativy a zájmu. Diplomová práce může být:

A) teoretická (přehledová)

Diplomand v ní tvůrčím způsobem pojedná teoretické téma z oblasti klasických studií (lingvistika, antická literatura, antické tradice, antická mytologie, antické náboženství).

B) ediční

Edice vybraného klasického, středověkého či renesančního (barokního) latinského textu.

C) překladová

Překlad vybraného klasického, středověkého či renesančního (barokního) latinského textu.

U prací typu B a C může ediční a překladová část představovat maximálně dvě třetiny vlastního textu práce, která musí být dále opatřena diplomandovým komentářem, poznámkami atd.

U všech typů prací se předpokládá práce s primárními prameny v latinském originálu a odbornou literaturou včetně zahraniční.

Rozsah diplomové práce činí 80 až 120 normostran vlastního textu (1800 znaků na stránku).

Každá diplomová práce vypracovaná na KKF musí být opatřena resumé ve světovém jazyce, popřípadě v latině, v rozsahu 1 normostrany.

Zadání a odevzdání diplomové práce:

V souladu se Studijním řádem FF UP si každý student zadává diplomovou práci nejpozději v předposledním studijním roce, a to do 30.listopadu. Do tohoto termínu prodiskutuje téma s vedoucím své práce a společně s ním vyplní formulář "Zadání diplomové práce". Vyhotovenou práci odevzdá ve dvojím vyhotovení sekretářce katedry v předem vyhlášeném termínu. Odevzdání a úspěšné obhájení diplomové práce je nezbytnou podmínkou připuštění k SZZk. Obhajoba DP probíhá nejpozději v den SZZk. Posudky vedoucího a oponenta DP obsahující náměty k diskusi u obhajoby a hodnocení DP obdrží diplomand nejpozději týden před obhajobou.

Vedení DP:

Vedoucím práce může být kterýkoliv interní i externí učitel působící v příslušném období na katedře, s nímž diplomand konzultuje postup své práce v rámci konzultačních hodin či diplomového semináře. Diplomand může práci dále konzultovat s kterýmkoliv dalším odborníkem působícím mimo katedru či univerzitní půdu.

Formální úprava DP:

Práce musí odpovídat obvyklým standardům kladeným na vědeckou práci, tzn. musí být psána odborným stylem v souladu se současnou jazykovou normou češtiny, citace musejí vycházet výhradně z aktuální bibliografické normy. Samozřejmou součástí práce a jejího hodnocení je estetická úprava, práce musí být psána na počítači a vyvázána.

souladu se Studijním řádem FF UP si každý student zadává diplomovou práci nejpozději v předposledním studijním roce, a to do 30.listopadu. Do tohoto termínu prodiskutuje téma s vedoucím své práce a společně s ním vyplní formulář "Zadání diplomové práce". Vyhotovenou práci odevzdá ve dvojím vyhotovení sekretářce katedry v předem vyhlášeném termínu. Odevzdání a úspěšné obhájení diplomové práce je nezbytnou podmínkou připuštění k SZZk. Obhajoba DP probíhá nejpozději v den SZZk. Posudky vedoucího a oponenta DP obsahující náměty k diskusi u obhajoby a hodnocení DP obdrží diplomand nejpozději týden před obhajobou.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)